پرستاری

دانلود رایگان جزوه آمار حیاتی

آمار حیاتی

جزوه آمار حیاتی،شامل چهار بخش آمار احتمال ، آمار تابع متغییر تصادفی ، آمار آنالیز ترکیبی ، آمار توصیفی ، به صورت دست نویس و اسکن شده تهیه شده است. آمار حیاتی یکی از دروس رشته کارشناسی پرستاری می باشد.

هدف کلی درس:

دانشجویان درپایان ترم بایدبتواند:

-          باآمار، اهمیت وکاربردآن درعلوم پزشکی وبهداشتی آشنا باشند.

-         …